پروژه و تحقیق - جزوه درس کارآفرینی
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
جزوه درس کارآفرینی عنايت رضائى پور نودهى 1396/07/17 دسته بندی : علوم انسانی 1

این جزوه دارای 73 برگ و برای تدریس درس کارآفرینی برای اساتید و دانشجویان بسیار مفید می باشد.

مقدمه:

کارآفرینی از آن جمله مفاهیمی است که در صورتی که دولتها نسبت به آن اهتمام ورزند ،
هر چند صد ساله را در دهه اي خواهند گذراند.
رشد شتابان کارآفرینی در جهان چندي نیست که باعث تحول عظیم در رویدادهاي اقتصادي
از یک طرف و افزایش شکاف و فاصله میان کشورها شده است و عدم برنامه ریزي اجرایی
صحیح در این حوزه این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
رشته هایی که ظاهراً نقشی در تولید ملی ندارند نادیده انگاشته می شوند و غافل از این که
درصد بالایی از ارزش افزوده در همین نوع تولید داخلی قرار دارد.
بیادبیاوریم کشورهایی که یر روي مد، طراحی، معماري، سینما ، کتاب و سایر رشته هایی که
در وهله اول به نظر می رسد چندان با کارآفرینی میانه اي ندارند سرمایه گذاري نمودند و در
نتیجه سهم بسزایی در رفاه اقتصادي یک جامعه بدست آوردند.

کارآفرینی: کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصربهفردي از منابع به
منظور بهرهگیري از فرصت ها.
کارآفرین: کارآفرین فردي است داراي ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بهره گیري و
هماهنگی منابع که همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه میدهد.
خلاقیت:. براي خلاقیت تعاریف بسیاري شده از جمله:
- توانایی خلق کردن
- توانایی ساختن و یا به وجودآوردن چیزي نو اعم از: راهحلی نو براي یک مساله، روش یا ابزاري نو و یا یک
شیء یا شکل هنرمندانهي نو
- فرایندي ذهنی که موجب جهشهاي بزرگ در دانش، مهارتها، علوم و فناوري شود. مهمترین عنصر در یک
فرایند خلاق، ابداع یا بینظیر بودن است.
به معنی خلق ارزش از طریق ایدههاي نو، خدمات نو و یا راههاي نو انجام کارها :innovationي واژه نوآوري
میباشد.
تعاریف متعددي از "نوآوري" تبیین شده که برخی از آنها بدین شرح میباشند:
- عمل معرفی چیزي تازه
- عمل یا فرایند یا پدیدآوردن چیزهاي نو به ویژه، روشهاي فنی یا کاربردهاي صنعتی تازه.
- نوآوري را میتوان از دو دیدگاه مد نظر قرارداد: نوآوري به عنوان یک ایده یا اختراع بکر و نوآورياي که به
مثابهي تغییراتی است که در درون یک فرهنگ اتفاق میافتد و از ایدههایی که درون خود فرهنگ، خلق
میگردد و در نهایت توسط آن فرهنگ، پذیرفته میشود، نشأت میگیرد.
ویژگی هاي کارآفرین :
. ١هدف و پشتکار دارند
. ٢داشتن اطلاعات تجاري
. ٣آمادگی روبرویی با شکست
. ٤به خود متکی بودن
. ٥توانایی به حداقل رساندن خطرات
. ٦حل مشکلات بطور مداوم
. ٧دارابودن توانایی لازم
. ٨تمایل به مشورت باکارشناسان
. ٩سلامت جسمی
.١٠سلامت فکري وروحی
.١١شکیبایی دربرابرناملایمات
.١٢توانایی ایجادارتباط
.١٣دسترسی به منابع مالی
.١۴استفاده ازتجارب دیگران
.١۵مسئولیت پذیري
.١۶اعتمادبه نفس
.١٧قابلیت تغییروانعطاف پذیري


 

.١٨تمایل به استقلال
.١٩تلاش براي اجراي پروژه
.٢٠شناخت شخصی
.٢١تعهد
.٢٢ابتکاروخلاقیت
.٢٣دیدگاه مثبت
.٢۴اطلاعات فنی وخدماتی
.٢۵عقل معاش
.٢۶توانایی ارائه عقایدبه دیگران
.٢٧شجاعت

و...


 


خرید و دانلود | 3,200 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط